لـولـه خلاء بـدون فـشـار

در ایـن سیـسـتـم آب مصـرفی بصـورت مسـتـقـیم داخـل لـولـه هـای شـیـشـه ای دوجـداره میشـود
و پـس از گـرم شـدن در مخزن مربـوطه ذخیـره شده و بصـورت بــدون فشـار (فشـار ثقـل) مورد استـفاده قـرار میگـیرد.
مدل های مختلف با تنـوع در ظرفیت آب گـرم، جنس مخـزن، پـایه هـا و پوشش جاذب های لوله خلاء قابـل ارائـه است.


مـوارد کـاربـرد مـنـاسـب:
بـاغ و ویـلا ، سرویـس هـای بهـداشتـی عمومی و منـازل مسـکـونـی

.