مـنـفـصـل از شـبکه

سیسـتم هـای فـتـوولـتـائـیـک به دو روش
متصل به شبکه ( On Grid ) و منفصل از شبکه ( Off Grid ) قابل طراحی هستند.


در حالت منفصل از شبکه
بـرق تـولیــد شـده در بـاتــری ذخیـره و در هـمـان محـل بهــنـگام نـیــاز مصرف میـشود.

نصب و راه اندازی نیروگاه خورشیدی منفصل از شبکه