لـولـه خلاء مـتــال گــلــس

حـرارت در آبـگـرمـکـن خـورشـیـدی Metal Glass
تـوسـط جــاذب هـای تــخـت کــه داخـل لـولـه هــای خلاء تعـبــیـه شـده انـد
جــذب و بـصــورت غـیـر مسـتـقـیـم از طـریـق فـشـنـگـی و غـلاف بـه مـخـزن تـحـت فـشـار منـتـقــل و آب داخـل مـخــزن را گـرم مـیـنـمـایــد.

نمونه لوله خلاء و کلکتور – Metal Glass