لـولـه خلاء تحـت فـشـار مخـزن دوجـداره

در سیـسـتم هـای تـحـت فـشـار بــا مخـزن دو جـداره
حـرارت جـذب شده از تابـش خورشـیـد تـوسط کـلکـتورهـا از طریـق سـیـال عـامـل به جـداره خـارجی مخـزن منتقـل شـده
و آب مصرفی داخـل مخـزن تحت فشـار را بصـورت غـیـر مستقـیم گـرم میـنمایـد.
آب گـرم در مخـزن ذخـیـره شـده و بـرای مصـرف دارای فـشـار میـبـاشـد.
رسـوب گــذاری در چـنـیــن طــرحی بــه حـداقـل مـمـکـن مـیــرســد.
.