لـولـه خلاء تحـت فـشـار هـیـت پــایــپ

طـراحی آبگـرمکـن هـای خـورشیـدی مـدل  Heat pipe  بـدیـن شـکل است
کـه حــرارت جـذب شـده بصورت غـیـــر مسـتقــیـم و از طـریـق لـولـه و فـشــنـگی بــه مـخـزن تحـت فـشــار منـتـقــل شــده
و آب بـهـیـچ عـنـوان وارد لـولـه هـای کـلـکـتـور نـمـیـگـردد.  لـذا شکـسـتـگی لـولـه هــا مـنـجـر بــه تـخـلـیـه آب نمـیـگـردد.
آب گـرم مصرفی تـحـت فـشـار بــوده و عـمـلـکـرد سیـسـتـم بــدون رسـوب گـذاری اسـت.
.