صفـحه تخـت پمپی گـازی و پمپی بـرقی

در چـنـیـن سـیـسـتـم هــائـی مـخـزن داخـل مـوتـورخــانـه یــا سـاخـتمـان قـرار مـیـگـیـرد.
سـیــال عـامـل تــوسـط پـمـپ در کـلـکــتـورهــای صــفـحـه تـخـت آبـگـرمـکـن جـریـان یـافـتـه
و حـرارت جـذب شـده را بـه جـداره بیـرونـی مـخـزن منـتـقـل و آب مصـرفی را گــرم میـنـمـایـد.
قابـلـیـت تعـمیـر و دوام بــالا از مزیـت هـای آن بوده کـه بـرای کـاربــرد و ظـرفـیـت هـای صـنعـتـی حـائـز اهـمــیــت اسـت.
پـشــتـیـبــان بــرقـی و گـازی و حـتـی امـکان کـوپـل ســری یــا مـوازی بـا تـجـهــیـزات مـوتـورخـانه نـیـز امـکان پـذیـر اسـت.

 

سـیسـتـم خورشـیـدی – گـازی

ساختمان  مهندسی  شرکت  نفت  خرم آباد