متـصـل بـه شـبکه

سیسـتم هـای فـتـوولـتـائـیـک به دو روش
متصل به شبکه ( On Grid ) و منفصل از شبکه ( Off Grid ) قابل طراحی هستند.


در حالت متصل به شبکه
بـرق تـولیـــد شـده بــدون ذخیره سـازی در بــاتـری؛ وارد شـبکـه بـرق شـهـری شـده
و بـر اسـاس محاسبـات کـنتـور مطابق قـرارداد بـا شـرکـت توزیـع به فـروش میرسد.