لـولـه خلاء تحـت فـشـار کـویـل دار

عـمـلـکــرد ایـن سـیـسـتـم مشـابــه آبـگـرمکـن هـای بـدون فـشـار سـاده میبـاشـد ؛
بـا ایـن تـفـاوت کـه سـیـال عـامـل داخـل لـولـه و مـخـزن ثـابـت مـانـده و آب مـصـرفی از طـریـق عـبـور از کـویـل مـسـی داخـل مـخـزن، حـرارت ذخـیـره شـده را جـذب مـیـنـمـایـد.