لـولـه خلاء پـمـپـی

در ایـن مـدل از آبـگـرمـکـن خـورشـیـدی
سـیـال عـامـل در لـولـه هـای خلاء بــدون فـشـار و یــا لـولـه خلاء هـیـت پـایـپ گـردش نـمـوده
و حرارت جـذب شـده از تـابش خورشید را بـه مـخزن کویـلی یـا مـخزن دوجداره مـنـتقـل و آب مصرفی را گـرم مـیـنمایـد.

  • در صورت اسـتفـاده از لـولـه خلاء بـدون فـشـار ،
    بـدلـیـل تـداخل جریـان سـیـال راندمـان و عـمـلکـرد ضـعـیـف تــری بـایـد انـتـظار داشـت.

  • در صـورت بــکـارگـیــری هـیـت پـایـپ ، عـمـلـکـرد منـاسـب تــری را مـیـتـوان شـاهـد بـود
    و امکـان اسـتـفـاده در ظـرفـیـت­ هـای صـنـعـتـی و کـوپـل بـا موتـورخـانـه نـیـز وجـود دارد.