صـفـحه تخت تـرموسـیـفـون

در سـیـسـتـم صـفـحـه تـخـت تــرمـوسـیـفـون
سـیـال عـامـل درون لـولـه هـــای پــشـت صـفـحـه جـاذب، حـرارت خـورشـیــد را جــذب و بـدلـیـل اختـلاف چـگالـی بــصـورت
تـرمـوســیـفـون بــه سـمـت بـــالا و بـه طــرف جــداره دوم مـخـزن حـرکـــت نـمــوده و حــرارت خــود را بــه آب مـصــرفـی و مـخـزن تـحـت فـشـار داخـلی مـنــتــقــل مـیـ­نـمـایــد.

رانــدمـان اولـیـه ایـن سـیـسـتـم ­هـــا از نــمـونـه های لـولـه خلاء کمـتــر ولـیـکــن عـمــــر و کـارایـی و قـابـلـیـت تعـمـیــــر آنـهــا بـالاتـر میـ­ـبـاشــد.